بررسی انتقادی روش‌شناسی فمینیستی از منظر رئالیسم صدرایی
57 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی-پژوهشی معرفت فرهنگی-اجتماعی،سال دوم، شماره سوم، تابستان 1390،
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده بی‌شک فهم دقیق و درست درون‌مایة نظریه‌های اجتماعی، بدون شناخت مبانی فکری و فلسفی آنها ناممکن یا دست‌کم بسیار دشوار است. نظریة فمینیسم به مثابة یک جریان ـ نظریة اجتماعی، اندیشه‌های خود را وام‌دار مبانی فکری و فلسفی خویش است. هدف این پژوهش تحلیل روش‌شناسی فمینیستی ـ با تأکید بر فمینیست‌های رادیکال و پست‌مدرن و چالش‌های پیش‌روی آن است. که با استفاده از روش توصیفی و تبیینی به پرسش‌های ذیل پاسخ داده‌ایم: روش‌شناسی فمینیستی چیست؟ مبانی معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی و انسان‌شناسی آن کدام است؟ از منظر رئالیسم حکمت صدرایی کاستی‌های روش شناسی فمینیستی کدامند. یافته‌های تحقیق حکایت دارد که خرد و عقلانیت شاخصه‌ای انسانی است و جنسیت فاعل شناسا دخالتی در معرفت بشری ندارد. غفلت فمینیست‌ها از هویت عقلانی انسان موجب شده است که معرفت را جنسیت‌بردار تصور کنند و در دام نسبیت‌گرایی گرفتار آیند که سر از شکاکیت درمی‌آورد. کلیدواژه‌ها: فمینیسم، انسان‌شناسی، هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، روش‌شناسی.