هنر و زیبایی شناسی فمینیسم
46 بازدید
محل نشر: فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی،ش9،زمستان1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی و نقد زیبایی شناسی و هنر فمینیستی