کوتیان
49 بازدید
محل ارائه: شخصی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
در این وب سایت،مقالات و دستنو شته های شخصی خودم را قرار می دهم و بیشتر به موضوعات دینی اجتماعی پرداخته می شود.